Adatvédelmi nyilatkozat

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Adatkezelő: SZÉPEM Bt. (székhely: 1183 Budapest, Gilvánfa utca 7., cégjegyzékszám: 01-06-718159, adószám: 20179317-2-43, elérhetőség: info@holisticmedical.hu)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-127541/2017.

1. HATÁLY

1.1 Az internetes oldalt SZÉPEM Bt. (székhely: 1183 Budapest, Gilvánfa utca 7., cégjegyzékszám: 01-06-718159, adószám: 20179317-2-43, elérhetőség: info@holisticmedical.hu továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos információk megtekintéséért és szolgáltatások igénybevételéért személyes adatokat kérhet el.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

2.2 A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név­ és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

2.3 A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetésének javítása, a szolgáltatások, megrendelések teljesítésének nyomon követése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap ­látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek mind szerver oldalon, mind pedig az oldal kódjába épített harmadik feles követőkódok – pl.: Google Analytics vagy Facebook pixel­ segítségével. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.4 A Honlapon lévő információk egy részének megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes információk megtekintéséhez és egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, amely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e­mail címét, telefonszámát) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően a hozzájárulását bármikor visszavonja.

2.5 A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások (amennyiben van ilyen) esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa.

2.6 A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval, továbbá jelen adatkezelési szabályzat 2.11­ pontjában felsorolt egyéb tevékenységek. A szolgáltató az adatokat­ az azonosításon kívül ­ legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra.

2.7 A Felhasználó köteles a megrendelés során, illetve a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni az adatlap kérdéseire vonatkozóan. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

2.8 A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes, és visszaélés esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teszi meg a törvényileg előírt jogi lépéseket.

2.9 A Felhasználó által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató ­ az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig ­ nyilvántartsa és kezelje.

2.10 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági illetve hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével illetve az érintett hozzájárulása nélkül ­ semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása az aktuális változásokról, akciókról, lehetőségekről.

2.11 A Szolgáltató ­ a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó ­ valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést, vagy a Szolgáltató, a jogszabályi keretek – a 2011. CXII. Infotrv. betartása mellett, az arra jogosult illetékes hatóságok felszólítása esetén a törvényi előírásoknak megfelelően adhat ki adatot.

2.12 A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis­sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

3. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

3.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

3.2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl.: email útján). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely
jogosultságtól való eleséssel egyenértékű.

3.3 A Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

3.4. A reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján található leiratkozási lehetőségnél. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

3.5. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@holisticmedical.hu címen.

3.6. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről,
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3.7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
    adatkezelő, adatátvevő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

3.8 Amennyiben az adatkezelést törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem is továbbítja.

3.9 Hatósági jogorvoslat: bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonos elérhetőség: +36-1-3911400, webes elérhetőség: www.naih.hu).

5. TÁJÉKOZTATÁS

5.1 Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

5.2 A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket ­ a vonatkozó jogszabályok keretein belül ­ bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. Nyilvánosságra hozatal kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulással történik.

4.2. Adattovábbítás harmadik, külső személyhez nem történik.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.